Extra vakantieverlof

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 (gewijzigd 1 augustus 1994: minder mogelijkheden tot vrijvragen tussendoor) dient ruim van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Dit verlof is alleen mogelijk als:

 • Het wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers het niet mogelijk is binnen de schoolvakanties op vakantie te gaan; het gaat dan bijvoorbeeld om seizoensgebonden werkzaamheden of om bedrijfstakken met een piekdrukte in de zomervakantie, waardoor het feitelijk onmogelijk is om in die periode vakantie te nemen; dit verlof mag niet vallen in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
 • een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat er geen verlof binnen de officiële schoolvakanties mogelijk is.
   

Het vakantieverlof wordt slechts éénmaal per schooljaar verleend, voor maximaal 10 schooldagen, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft dan de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Voor de eerste twee lesweken van het schooljaar wordt nooit vakantieverlof gegeven.
In de huidige leerplichtwet staat dat 'bij gewichtige omstandigheden' de directeur een leerling voor maximaal tien dagen toestemming mag geven de school te verzuimen. Onder gewichtige omstandigheden vallen situaties die buiten de wil van ouders en/of leerling liggen. Hierbij moet gedacht worden aan:

 • Verhuizing
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten
 • Viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum
 • Viering van een 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum

 
Er kan echter geen beroep worden gedaan op 'gewichtige omstandigheden' voor:

 • een (tweede) vakantie in de wintermaanden
 • familiebezoek in het buitenland
 • vakantie op uitnodiging van familie of in een goedkopere periode
 • vakantie wegens gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
 • verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al / nog vrij zijn

 
Verlof voor begrafenissen, huwelijken, jubilea, evt. bezoeken aan dokter of tandarts kunt u schriftelijk vragen aan de klassenleerkracht, die dit op zijn/haar beurt doorgeeft aan de directeur die hiervan een administratie bijhoudt.

 
Aanvragen verlof
 
Een aanvraag voor een dergelijk verlof dient twee maanden van tevoren schriftelijk bij de directie van de school te worden ingediend d.m.v. een op school verkrijgbaar verlofformulier. U kunt dit formulier ook DOWNLOADEN.
 
Afwijzing extra verlof
 
Aanvragen voor verlof voor extra vakanties dan wel verlenging van de reguliere schoolvakanties worden altijd afgewezen. Eén of twee dagen eerder op vakantie gaan, is óók verlenging van de reguliere schoolvakantie. Dus een dergelijk verzoek wordt dan ook altijd afgewezen.