De teamleiders
 
Als teamleider binnen onze Stichting Fortior heb je twee functies:
 1. Intern begeleider
 2. Leiding geven aan een deelteam van de school, bijvoorbeeld de onder-, midden- of bovenbouw.
Bij het leiding geven aan een deelteam kunt u o.a. denken aan:
 • het voorzitten van bouwvergaderingen
 • het houden van functioneringsgesprekken met de leerkrachten uit de eigen bouw
 • gesprekken met leerkrachten over de persoonlijke ontwikkeling (POP-gesprekken)
 • gesprekken voeren met ouders bij nieuwe aanmeldingen
 • beleid maken en uitvoeren
 • contacten met personen en instanties buiten de school
 • etc.
Als intern begeleider (IB-er) coördineren wij de zorg die op onze school gegeven wordt. Onze leerlingen staan hierbij centraal, zodat we (de juiste) zorg op maat kunnen bieden.
Hierbij kunt u o.a. denken aan:
 • groepsbesprekingen met de leerkracht, waarbij de groep en elke leerling individueel aan bod komt. We geven advies aan de leerkrachten en zien er op toe dat gemaakte afspraken worden nageleefd.
 • Analyseren en interpreteren van toetsgegevens. Dit wordt gedaan 2x per jaar op 3 niveaus: leerling, groep en school. We presenteren dit aan het hele team en bekijken samen waar we acties moeten uitzetten.
 • coachen & begeleiden van de leerkrachten
 • oberveren van kinderen en gesprekken met kinderen
 • advies & hulp bij onderzoektrajecten
 • aanvragen van onderzoeken
 • voeren van gesprekken met ouders en het kind, bijvoorbeeld als het kind een handelingsplan (HGPD/OPP) heeft
 • contacten met externe partners zoals Bureau Jeugdzorg (BJZ), de schoolarts, Onderwijs Begeleidingsdienst (BCO), ambulante begeleiders
 • samenwerking met de Stichting Kinderopvang Velden Lomm Arcen: doorgaande lijn zoveel mogelijk waarborgen, "zorg" kinderen al vroeg in beeld, gezamenlijke activiteiten.
Mocht uw kind meer aandacht nodig hebben dan zijn de teamleiders meer in beeld en actiever bij uw kind betrokken.
Als u op school iets over uw kind wilt melden of vragen, dan is in eerste instantie de leerkracht uw contact persoon.


Even voorstellen!


Teamleiders onder- en middenbouw     
     
Jeannette Lommen                 Kiki van Ulft                                     
     


Teamleider midden- en bovenbouw            
 
Inge Keuren