Waarom een Medezeggenschapsraad?

Een school is meer dan alleen een plek waar leerlingen onderwijs krijgen. Het is bijna een soort leefgemeenschap waar genomen beslissingen direct of indirect invloed hebben op leerkrachten, leerlingen en hun ouders. Naast directie is daarom ook de medezeggenschapsraad belangrijk. 


Wat is de Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht onafhankelijk orgaan bestaande uit twee evenredige geledingen:
1. Vertegenwoordigers van de ouders en
2. Vertegenwoordigers van teamleden.
De leden worden gekozen en ze hebben zitting voor een periode van 3 jaar en zijn herkiesbaar.
De grootte van de MR wordt bepaald door het aantal leerlingen van een school. Onze MR bestaat uit tien personen, vijf leden als vertegenwoordiger van het personeel, vijf leden als vertegenwoordiging van de ouders. De directeur woont op verzoek als adviseur de MR vergaderingen bij. Om de contacten met de ouderraad optimaal te laten verlopen, wordt ernaar gestreefd om minstens één vertegenwoordiger uit de ouderraad de MR vergadering bij te laten wonen en visa versa.
 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar, net als de agenda en de notulen. Er is een reglement voor de MR waarin eigenlijk alle zaken formeel zijn geregeld en vastgesteld door het bestuur. De MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Belangrijk is, dat de MR over nogal wat zaken advies - of instemmingbevoegdheid heeft, voordat het managementteam zelf een besluit neemt. Het gaat bijvoorbeeld over onderwerpen als formatie, budgettering en schoolplan, regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, etc.

Om u als ouder de gelegenheid te geven om bepaalde onderwerpen onder de aandacht te brengen,  kunt u punten die van belang zijn ons mailen naar onderstaand adres. Iedere ondertekende inbreng wordt serieus genomen en beantwoord. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met leden van de MR. 
 
E-mail secretaris: mr.destartbaan@fortior.nl
 
Op het ouderportaal stellen de MR-leden zich voor en vindt u ook de notulen van de vergaderingen.


Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Binnen de stichting Fortior zijn 14 scholen, ieder met een eigen MR. Binnen deze stichting functioneert de GMR. GMR staat voor Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad. Momenteel is de GMR als volgt samengesteld: vier mensen uit de oudergeleding, vier mensen uit de personeelsgeleding. Deze mensen vertegenwoordigen dus alle leerkrachten en alle ouders binnen de stichting. De GMR bespreekt alle beleidsplannen die het college van bestuur samen met de directeuren ontwikkeld heeft. De afzonderlijke medezeggenschapsraden worden via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de GMR. Daarnaast heeft de MR ook de mogelijkheid om zelf bepaalde zaken in te brengen binnen de GMR. 

Kijk op: www.fortior.nl en klik op GMR voor meer informatie.