Wat is De Startbaan?
 
De Startbaan is een school die garant staat voor goed onderwijs, gebaseerd op een visie die past in deze tijd. Hoewel we werken volgens het leerstofjaarklassensysteem hebben wij aandacht voor elk individueel kind.

Alle kinderen worden op school intensief gevolgd met behulp van een leerlingvolgsysteem en dit leerlingvolgsysteem is voor ons een belangrijk instrument bij het verbeteren van de leeropbrengsten.

Tijdens het laatste inspectiebezoek heeft de Inspecteur voor het Basisonderwijs ons gecomplimenteerd met de door hem aangetroffen taakgerichte werksfeer.

Onze school werkt intensief samen met de Stichting Kinderopvang Arcen Lomm en Velden (SKOALV), een stichting die behalve kinderopvang ook peuterspeelzaal, voor- tussen- en naschoolse opvang aanbiedt. 

Ook kent onze school een goed functionerende Ouderraad en Medezeggenschapsraad.

Op onze school werkt een zeer ervaren team met moderne methodes voor alle vakken.


PBS
Wij zijn een PBS school (Positive Behaviour Support). Dit houdt in dat wij schoolbreed aan een veilig klimaat werken a.d.h.v. positieve benaderingen. De kernwaarden van PBS zijn 'veiligheid, verantwoordelijkheid en respect'. Voor meer uitleg over PBS, klik hier. Voor de PBS kalender klikt u hier.


Ouderparticipatie

In de visie van Basisschool De Startbaan staat dat wij als school ouderbetrokkenheid heel erg belangrijk vinden. Dit start bij een goede communicatie tussen school en ouders.
Wat wij verstaan onder ouderbetrokkenheid en wat wij daar dit schooljaar o.a. aan willen gaan doen kunt u lezen in het document dat u hier kunt downloaden.